4F, Guang Cai Tian Di Plaza
Shenzhen 518052

Phone: + 86 13902933749

Mermaid Health & Beauty Spa